วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต

วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต

BUABANDIT JOURNALOF EDUCATIONAL ADMINISTRATION (BUAJEAD)

รับเฉพาะบทความในสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา/เทคโนโลยีการศึกษา
สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการบริหารการศึกษา
เปิดรับบทความลงวารสารบัวบัณฑิต คลิกที่นี้ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BUAJEAD
Clock

Info

วารสารย้อนหลัง

แสดงข้อมูลวารสารและบทความย้อนทั้งหมด
Clock

Info

วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต

ปีที่ 20 | ฉบับที่ 1

วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต

ปีที่ 19 | ฉบับที่ 4

วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต

ปีที่ 19 | ฉบับที่ 3

วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต

ปีที่ 18 | ฉบับที่ 4

วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต

ปีที่ 19 | ฉบับที่ 1

วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต

ปีที่ 19 | ฉบับที่ 2

กองบรรณาธิการ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทรศัพท์ สายตรงวารสาร 095-4136620 (คุณชนิดา วงษาพรหม)

สายตรงบรรณาธิการ 081-877-9464 (รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง)
โทรสาร 045-474059
E-mail buajead@gmail.com
หมายเลขบัญชีวารสาร ธนาคารกรุงศรี 441-1-30420-9
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต)
โอนหลังจากได้รับการติดต่อจากผู้ดูแลวารสารแล้วเท่านั้น
Username
Password