วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต

วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต

BUABANDIT JOURNALOF EDUCATIONAL ADMINISTRATION (BUAJEAD)

รับเฉพาะบทความในสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา/เทคโนโลยีการศึกษา
สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการบริหารการศึกษา
ปิดรับบทความชั่วคราว.... ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในการลงบทความกับวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต
Clock

Info

วารสารย้อนหลัง

แสดงข้อมูลวารสารและบทความย้อนทั้งหมด
Clock

Info

วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต

ปีที่ 16 | ฉบับที่ 1

วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต

ปีที่ 15 | ฉบับที่ พิเศษ

วารสารบริหารการศึกษา บัวบัณฑิต

ปีที่ 15 | ฉบับที่ 3

วารสารบริหารการศึกษา บัวบัณฑิต

ปีที่ 15 | ฉบับที่ 1

วารสารบริหารการศึกษา บัวบัณฑิต

ปีที่ 14 | ฉบับที่ 3

วารสารบริหารการศึกษา บัวบัณฑิต

ปีที่ 14 | ฉบับที่ 2

กองบรรณาธิการ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทรศัพท์ สายตรงวารสาร 081-291-1205 (ดร.กฤษฎา สารการ)

สายตรงบรรณาธิการ 081-877-9464 (รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง)
โทรสาร 045-474059
E-mail buajead@gmail.com
หมายเลขบัญชีวารสาร ธนาคารกรุงศรี 441-1-30420-9
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต)
โอนหลังจากได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น
Username
Password