วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต

วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต

BUABANDIT JOURNALOF EDUCATIONAL ADMINISTRATION (BUAJEAD)

"รับพิจารณาและตีพิมพ์บทความในวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่ 17 (พ.ศ.2560) ในสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา เทคโนโลยี และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 099-4754859, 089-7229225 และสายตรงบรรณาธิการ (รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง) 081-8779464
Clock

Info

ส่งบทความออนไลน์

ฟอร์มส่งบทความออนไลน์สำหรับผู้สนใจ

แบบฟอร์มส่งบทความออนไลน์

ชื่อ ข้อมูล
ชื่อบทความ
ชื่อเจ้าของบทความ
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
แบบเสนอบทความ
ไฟล์บทความ PDF
ไฟล์บทความ WORD
กรอกผลการคำนวน
หนึ่งบวกหนึ่ง = (ตอบเป็นตัวหนังสือ)

กองบรรณาธิการ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1234
หรือ 089-722-9225 , 086-877-4693
โทรสาร 045-474059
Username
Password
@VPS